شهرکرد

 • نام پروژه: شهرکرد
  کارفرما: شهرداری شهر کرد
  سال احداث: 1385
  توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت
 • GolFuzh_38
 • GolFuzh_39
 • GolFuzh_40
 • GolFuzh_41
 • GolFuzh_42
 • GolFuzh_43
 • GolFuzh_44
 • GolFuzh_45
 • GolFuzh_46
 • GolFuzh_47
 • GolFuzh_48
 • GolFuzh_49
 • GolFuzh_50
 • GolFuzh_51
 • GolFuzh_52
 • GolFuzh_53
 • GolFuzh_54
 • GolFuzh_55
 • GolFuzh_56
 • GolFuzh_57
 • GolFuzh_58
 • GolFuzh_59
 • GolFuzh_60
 • GolFuzh_61
 • GolFuzh_62