پروژه ها

شرکت فوژان دشت در طی یک سده فعالیت خود علاوه بر تولید گلفوژ ده ها پروژه بزرگ را در کشور مستقیما اجرا کرده است. سیاست شرکت برای توسعه فضای سبز علاوه بر اجرای پروژه ها با استفاده از گلفوژ آموزش رایگان اجرای این شیوه به شرکت ها و شهرداری های علاقمند بوده است و تا کنون ده ها شرکت و شهرداری با مشاهده روش های مختلف اجرا، خود راسا به اجرای دیوار حائل سبز اقدام کرده اند. ما مفتخریم در طی 10 سال فعالیت خود 200000متر مربع از سطوح شیبدار - که ایجاد فضای سبز در آن ممکن نبود- را با شیوه گلفوژ سبز کرده ایم.
شما را به مشاهده تصاویری چند از نمونه هایی که توسط شرکت اجرا شده دعوت می کنیم :

 • نام پروژه: رایان
  کارفرما: شرکت فوژان دشت
  سال احداث: 1384-1385
  توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت
 • نام پروژه: شیراز
  کارفرما: سازمان پارک ها و فضای سبز
  سال احداث: 1384-1385
  توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت
 • نام پروژه: پرند
  کارفرما: شرکت عمران شهر جدید پرند
  سال احداث: 1384
  توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت
 • نام پروژه: شهرکرد
  کارفرما: شهرداری شهر کرد
  سال احداث: 1385
  توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت
 • نام پروژه: بیرجند
  کارفرما: شهرداری بیرجند
  سال احداث: 1385
  توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت
 • نام پروژه: بابل
  کارفرما: شهرداری بابل
  سال احداث: 1386
  توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت
 • نام پروژه: نیشابور
  کارفرما: شهرداری نیپشابور
  سال احداث: 1386
  توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت
 • نام پروژه: مشهد
  کارفرما: سازمان پارک ها و فضای سبز
  سال احداث: 1387
  توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت
 • نام پروژه: مشهد
  کارفرما: سازمان پارک ها و فضای سبز
  سال احداث: 1387
  توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت
 • نام پروژه: دماوند
  کارفرما: شهرداری دماوند
  سال احداث: 1387-1388
  توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت
 • نام پروژه: اصفهان
  کارفرما: شهرداری منطقه 2 اصفهان
  سال احداث: 1389
  توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت
 • نام پروژه: اصفهان
  کارفرما: شهرداری منطقه 6 اصفهان
  سال احداث: 1390
  توضیحات: طراحی نظارت واجرا شرکت فوژان دشت